נס ציונה - הפורטל
נס ציונה אודותינו חדשות כתבות עסקים לוחות ארועים חוגים פורום יצירת קשר
קטגוריה:  תחום:  טקסט חופשי:   
יום ראשון, ט"ו תמוז תשפ"ד, 21 יולי 2024, 10:50   הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
שם משתמש / אימייל:
סיסמא:
שכחתי סיסמא
כניסה לבעל עסק

הזינו את כתובת האימייל שלכם לקבלת עידכונים שוטפים,הפתעות ומבצעים

תקנון אתר

  תקנון ותנאי שימוש

 

"מיי סיטי (העיר שלי)" – MY-CITY

 

בהתייחסות לאתר "נס-ציונה"

 

www.nessziona.co.il

 

 

א.     כללי

1.     השימוש באתר כפוף ובתנאי לתנאים המפורטים דלקמן (להלן: "תנאי השימוש").

2.     כניסתך לאתר מהווה הסכמה לתנאים כולם, ללא יוצא מן הכלל.

3.     האמור בלשון זכר כוונתו גם ללשון נקבה.

4.     האמור בלשון יחיד כוונתו גם ללשון רבים ולהיפך.

5.     תנאי השימוש כמפורט להלן באים להסדיר את מערכת היחסים בין חברת "מיי-סיטי" (להלן: "הבעלים") המפעילה את אתר "נס-ציונה" (להלן: "האתר") לבין כל אדם המשתמש באתר ו/או עושה שימוש במידע שהשיג באתר ו/או מידע שהשיג באמצעותו ו/או המפרסם בעצמו ו/או באמצעות חברה, מודעה או תוכן פירסומי ושיווקי כלשהו באתר.

ב.     סוג המידע

1.     המידע שיימסר ואשר יעלה באתר יהיה חשוף ככזה לכל משתמש באינטרנט, אנונימי או אחר.

2.     בתורת שכזה אסור למשתמש באתר (כהגדרתו להלן) לעשות באתר שימוש ו/או שימוש לשם פרסום מודעה שיש בה משום פרסום פוגעני או פרסום העלול להיות פוגעני ואשר יש בו כדי לגבש עבירה על חוק כלשהו לרבות על פי חוק איסור לשון הרע תשכ"ה – 1965 ו/או עבירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981.

3.     על כל משתמש הנכנס לאתר להפעיל שקול דעת ולנהוג בתבונה בכל מידע בו הוא נתקל באמצעות שימוש  באתר.

4.     הבעלים יהא רשאי ויהיה לו הכוח לשלוח מידע באשר לשירותים שהוא מספק באמצעות האתר ו/או מידע שיווקי או פרסומי אחר, כפי ראות עיניהם ושיקול דעתם.

ג.      הפרסום לסוגיו השונים/ ותנאי הפרסום

1.     כל הנכנס לאתר רשאי להשתמש בתכניו ו/או במידע המצוי בו ו/או לפרסם בו (להלן ולשם הקיצור "המשתמש") (כפוף לעמידתו בתנאי ההסכם עם הבעלים ובכפוף לפירעון התמורה המוסכמת כדין ובמועד) בתנאי לקיומם המצטבר של התנאים הבאים:

1.1 אסור לפרסם מידע לא נכון ו/או מידע שלא נעשה דבר כדי לבדוק אמיתות תוכנו.

1.2 אסור לפרסם פרסום שעלול להיות פוגעני, מבזה בנשוא הפרסום ו/או אשר עלול לבזות, להשפיל בעיני הבריות, לרבות מטעמים של מין, גזע, מוצא, דת או לאום.

1.3 אין לפרסם מידע כלשהו שיש בו משום עבירה על חוק כלשהו לרבות חוק איסור לשון הרע תשכ"ה – 1965, חוק הגנת הפרטיות  תשמ"א – 1981, חוק העונשין תשל"ז – 1977.

2.     אין להתחזות, כאדם אחר ועל המפרסם חל איסור להציג עצמו, במצג שאינו אמת (להלן: מצג שווא") גם פרסום לפיו המפרסם משמש בתפקיד או מכהן בכהונה שאינם שלו יעלה בגדר מצג שווא.

3.     אין להשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחרים שלא כדין ואין לעשות שימוש בלתי נאות בפרט מהפרטים המופיעים על גבי כרטיס אשראי במטרה להונות.

4.     האחריות על תוכן הפרסום, אמיתותו וכל מידעים מכל סוג ומין שהוא חלים על המפרסם, והמשתמש באתר מאשר מראש ידיעתו זאת.

5.     על המפרסם למסור פרטים לדרישת הבעלים, פרטים שהם בבחינת המינימום הנדרש לצורך ציון שם המפרסם באתר.

הפרטים יכללו את שמו המלא של המפרסם, כתובת עסקו, תחום עיסוקו, מספר טלפון, פקס וכתובת דוא"ל.

6.     המפרסם מתחייב, כי אין בפרסום או בפרטיו, משום עבירה על חוק זכויות יוצרים, או פקודת זכויות יוצרים או כל חוק, או הוראה שבאים להגן על קנינו של אדם ורכושו; קניין רוחני בכלל זאת.

7.     המפרסם מאשר כי כל פרסום שיעלה באתר, לרבות במלל, צבע או תמונה אין בו משום פגיעה כלשהי בצד שלישי, לרבות בפרטיות, בשם ובתחום עיסוק.

8.     המפרסם יאשר נכונות פרטי הפרסום ותקופת הפרסום המוסכמת.

9.     האחריות לגבי העלאת התכנים מוטלת על המפרסמים, ובתוקף אחריות זו חלה על המפרסמים חובה לתקן, למרק כל הפרה ולשפות את בעלי האתר בגין כל נזק, תביעה או דרישה בשל הפרה, מחדל, התרשלות, כשל במילוי תנאי מהתנאים המפורטים בתקנון זה.

ד.     הכוח והזכות לבעלי האתר / הגנות בעלי האתר

1.     לדחות כל פרסום שלדעת בעלי האתר עלול לפגוע במשתמשים בכוח.

2.     לדחות כל פרסום שתוכנו, כך לדעת בעלי האתר עלול לגבש עבירה על פי חוק.

3.     לדחות כל פרסם לפי שקול דעתם של בעלי האתר או לבטל כל הצעה שלשיקול דעתם עלולה לעלות כדי ניסיון להונות מי מהמשתמשים באתר.

4.     לבטל כל פרסום אם המפרסם לא עמד בתנאים כלפי בעלי האתר לרבות לעניין מועד תשלום התמורה.

5.     לנקוט בכל האמצעים החוקיים, לרבות על דרך של הגשת תביעה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או אשר עלולים להיגרם.

6.     לפסול, כראות עיניהם כל חומר פרסומי שהועבר לפרסום.

7.     לערוך ולשנות את תוכן הפרסומים על מנת שיתאימו לתכני האתר ו/או לרוח המודעות המתפרסמות.

8.     בעלי האתר אינם לוקחים או נוטלים על עצמם כל אחריות כי למודעות שתפורסמנה באתר תהיה היענות כלשהי, אם בכלל תהיה היענות, ולא ישאו כלפי המפרסם, המשתמש וכל הנכנס לאתר באחריות כלשהי, לתגובות אודות הפרסום, או לכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה כתוצאה מפרסום זה.

9.     אין בעלי האתר אחראים ולא יכולים להיות אחראים לשימוש שייעשה צד שלישי – אם ייעשה – בפרטים שיפורסמו.

10. אין לבעלי האתר אחריות ו/או מחויבות כלשהי להודיע למשתמש, מהו אורך חייה של מודעת פרסומת ו/או של תוכן פרסומי אחר; היה ותחלוף תקפת הפרסום; היה תוסר המודעה מלוח הפרסום.

11. אין בעלי האתר אחראים לתוכן הפרסום ולנכונות הפרסום; לא בדקו נכונות הפרסום ואין עליהם כל חובה לבודקו מראש.

12. בנוסף וכפועל יוצא מכך בעלי האתר אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי לעיסקה שתיעשה – ככל שתיעשה בעקבות מודעה ו/או מידע שעלו באתר וכיון שכך גם אינם מתווכים לא ייראו אותם כמתווכים, כנציגים ו/או כסוכנים ו/או כל אחד מאלה ביחס לעיסקאות שיסוכמו – ככל שיסוכמו ו/או ייכרתו בין המשתמש בכוח לבין המפרסם.

13. בעלי האתר לא ישאו באחריות לשירותים ו/או למוצרים המתפרסמים.

14. כל הפרטים והמידעים הינם באחריות מי שפירסמם.

15. בעלי האתר לא ישאו  באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בתוכן הפרסומי.

16. בעלי האתר לא ישאו בכל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או עלות בין ישירים ו/או בין עקיפים שנגרמו - ככל שנגרמו – למשתמש.  על המשתמש האחריות לאופן בו עושה הוא שימוש במידע ובשירותים – בין היתר לנוכח העובדה שאין לבעלי האתר מידעים מראש ו/או דרך ו/או כוח לקיים בירור בדבר אמינות ואמיתות התכנים, וממילא אין כוח להתחייב באשר לאמיתותם ו/או לדיוק הפרטים בגדרם.

17. היה והמשתמש הודיע בדרך אלקטרונית ככל שהודיע - על טעות בפרסום, אפשר כי בעלי האתר יעבירו מידע זה למפרסם - אם לא הגיע קודם לידיו באופן בלתי אמצעי, ואולם בדיקה ו/או עדכון חומר פרסומי בעקבות מידע כאמור – אין באחריות בעל האתר לעשות ולא תישמע כל טענה כלפיהם כי לא עדכנו מידעים. כפועל יוצא מכל, המשתמש מכיר בכך כי הפרסומים באחריות המפרסמים הינם ואין בעלי האתר אחראים לטיבם ולתוכנם כאמור.

18. מובהר כי אין בעלי האתר מתחייבים כי השירות שיינתן באתר לא יופרע ו/או לא יופסק ו/או יהא חסין מפני הפרעות תקשורת, נפילת מחשבים, גישה למחשבים ו/או לשרתי האתר.

במקרה שייגרם נזק, כשל, קלקול או תקלה לא יהיו בעלי האתר אחראים לנזק ישיר או עקיף שייגרמו אם ייגרמו למשתמש ו/או לרכושו. מובהר כי אין באפשרות בעלי האתר למנוע התרחשות או כשל שכאלה מראש והמשתמש מצהיר, מבין ומסכים מראש לאמור לעיל.

19. זכות וכוח לבעלי האתר להמחות (תהא דרך ההמחאה אשר תהא) כל זכות ו/או חבות בכל עת, לאחר, לרבות הזכות לקבל כספים מאחר.

ה.     זכויות יוצרים וסימני מסחר

1.     שם האתר, מבנהו, עיצובו ו/או עיצובו הגרפי, עריכתו, פרטיו, תכניו, סגנונו, אופן עריכתו, סימני ההיכר ומאפייניו לרבות צבעי האתר, רכוש בעלי האתר הם, בין שנרשמו ובין שלא נרשמו.

2.     כל המנסה במכוון, ואף תחת שגגה להעתיק, לשכפל, לעצב, להפיץ, למכור, לשווק, לסמן ולצבוע סימן מסימני אתר זה, במלל, בעריכה, או בצבע, שינוי עיצוב או מימשק גרפי, תמונה או טקסט, בין במלואם ובין בחלקם, מפר את סימני המסחר וזכויות היוצרים של בעלי האתר על כל הכרוך והמשתמע מכך.

3.     אין להעתיק, להציג ו/או להכניס שינויים, לפרסם, למסור, חלק מן האתר, פרט בו, סימן שלו, דגם המייצגו - לצד שלישי – יהא אשר יהא – בלא לקבל הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.

ו.        ברירת דין ומקום שיפוט

1.     תנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל ולדיני הראיות במשפט הישראלי.

2.     הסמכות הבלעדית, המקומית ועניינית כאחד בכל תובענה שתוגש ככל שתוגש הנובעת ו/או הקשורה באתר ו/או בשימוש בו, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.

ז.      אמצעי תשלום

1.     תשלום עבור פרסום באתר ייעשה באחד מהאמצעים הבאים –

1.1 מזומן.

1.2 באמצעות חיוב כרטיס אשראי בהתאם לנוהלי חברת האשראי הקיימים כיום ו/או אשר יהיו קיימים בעתיד על כל עדכוניהם, כפי שייעשו מעת לעת.

1.3 תשלום באמצעות סליקה אוטומטית של כרטסי אשראי און-ליין (ON-LINE) דרך חברה חיצונית.

1.4 מחיר כוונתו, על כלל חיובי המסים (מכל סוג ומין  שהוא) בתוקף בעת עריכת העיסקה.

2.     אמצעי תשלומים של חברות מציעות באתר –

2.1 באתר מוצעים ו/או יוצעו למכירה מגוון מוצרים ומגוון שירותים, בדרך של מכירה רגילה, או מכירה מיוחדת או מכרז, או מכירה פומבית, או מבצעים, או בכל דרך אחרת.

2.2 כל מוצר המוצע למכירה ע"י החברות המפרסמות באתר נמצא באחריותן הבלעדית של אותן חברות, לרבות אחריות לטיבם של המוצרים או השירותים לאספקתם, למתן שירות, להחלפה, לתיקון, להובלה, לשינוע ולביטוח.

2.3 כל משתמש המעוניין ברכישה של מוצר שהתפרסם חייב למלא טופס, שיכלול פרטים הדרושים לרישום פניית/הצעתו, שם, מספר ת.ז., כתובת וטלפון בכלל אלו, כתובת דואר אלקטרונית, שנת לידה, פרטי כרטיס אשראי וכל פרט נוסף שיידרש – ככל שיידרש.

מסירת פרטים אלו למפרסמים אינם באחריות בעלי האתר והמשתמש פוטר בזאת מראש ומוותר ויתור מוחלט – (ככל שהייתה כלל יכולה להישמע טענה מצידו) בהתייחס לכל טענה לבעלי האתר בכגון דא.

2.4 מובהר כי האתר מאובטח בטכנולוגית SSL להצפנת פרטים ואבטחת דפים. ח.     עדיפות הוראות התקנון

3.
3.1 מפרסם בכוח המבקש לרכוש שטח פרסום באתר ישלם לבעלי האתר, תשלום חד פעמי בגין עלויות עיצוב גראפי והוצאות נלוות אחרות, וכן ישא תשלום חודשי קבוע בגין פרסום המודעה באתר.

 

 

3.2 מפרסם בכוח, לא יהא זכאי בשום מקרה היה וירצה לבטל את הזמנתו להחזר עלות תשלום חד פעמי, וזאת לנוכח העובדה שזכויות צד שלישי תלויות בדבר.

 

 

3.3 מפרסם בכוח המעונין לחדול מפרסום מודעתו באתר, יהא זכאי להודיע לבעלי האתר על רצונו לחדול מפרסום בין האחד בחודש ל- 14 בכל חודש קלנדרי. הודיע המפרסם בכוח בין האחד בחודש לבין  ה- 14 יהא זכאי להחזר  דמי הפרסום החודשיים פרו – רטה לימים שנוצלו בפועל. הודיע המפרסם בכוח מהיום ה- 15 ואילך לא היא זכאי להחזר דמי הפירסום החודשי בגין החודש בו נמסרה ההודעה, והודעתו כאמור, תיראה כאילו נתקבלה באחד לחודש הקלנדרי שלאחר מסירת ההודעה.

 

 

3.4 כפוף לאמור לעיל, על אמצעי תשלום לפי תקנון זה יחולו הוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986 והוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981, בשינויים המחויבים, מוסכם כי הוראות סעיפים 3.1 – 3.3 כולל יחולו על המפרסמים בכוח ויחייבו אותם כלפי בעלי האתר.

 

בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין ולא יהיה תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, למעט על דרך שינוי של הוראה מהוראות תקנון זה.

ט.     קישוריות (לינקים)

1.     בכל הנוגע לקישוריות המופיעות באתר לאתרים אחרים, בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לתוכנם, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עימם. האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר כתוצאה מהסתמכות על מידעים ו/או שירותים, אליהם הגיע המשתמש באמצעות קישוריות, כאמור.

2.     אין בקישוריות ואין לראות בקישוריות משום הצעה ו/או הסכמה ו/או פריסת ו/או מתן חסות למקורות ו/או למאגרי המידע כשם שאין בהופעתן של קישוריות אלה באתר משום הבעת דיעה בהתייחס לרמה, איכות התכנים ודיוק הפרטים המופיעים.

 

 

 

 

בניית אתרים  | חנות וירטואלית  | לימודים בנס ציונה  | יחסי ציבור  | יעוץ משפטי בחינם  | חברת קידום אתרים בגוגל
  תוצאות חיפוש מתוך האתר נס-ציונה www.ness-ziona.co.il
נבנה על ידי EKDESIGN

 © כל הזכויות שמורות לאתר נס-ציונה, חברת אי.קיי.דיזיין בניית אתרי הכרויות ו קידום אתרים.   הזכויות לחלק מהתכנים, לתקצירי התכנים ולתמונות המופיעים באתר שייכים לבעליהם החוקיים וביניהם: וואלה, נענע, YNET, NRG, ספורט 5, גלובס, The Marker, תפוז, הארץ Online, עכבר העיר, rest, ועוד ומאוזכרים באתר ככאלה.  תכנים אשר ניכתבו ע"י צוות מערכת האתר נס-ציונה או למענו מחוייב באישור בכתב בטרם הצגתו באתר אחר ואיזכורים נכונים.  אם ברצונכם שלא להופיע באתר - כיתבו לנו! - אנו מכבדים את זכויותיכם.